ECG-REDEFINE ( Basic Income) โครงการร่วมลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ นวัตกรรมการลงทุนรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ อีซีจี-รีเซิร์ช ซึ่งมีมาตราฐานเดียวกับ PERE (Private Equity Real Estate) โดยเป็นรูปแบบการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ ECG-REDEFINE อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ อีซีจี-รีเซิร์ช
OUR SERVICE ECG VENTURE CAPITAL

Land Bank

(การลงทุนในที่ดินเปล่า)

ขั้นตอนแรกของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากที่ดินเปล่าในการลงทุนได้

Commercial Space / Residential

(พื้นที่เชิงพาณิชย์ / ที่พักอาศัย)

การลงทุนต่อยอดในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมประเภทของการใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ส่งผลให้เกิดพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดเครื่องมือในการปกป้องนักลงทุนให้พ้นจากวิกฤติภาคการเงิน

Turnaround Management

(การบริหารจัดการ เพื่อพลิกฟื้นกิจการ)

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เรื่องการจัดการทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์เศรษฐกิจในทุกระดับเข้ากับประสบการณ์บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการยกประสิทธิภาพของการดำเนินงานในอสังหาริมทรัพย์ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Venture Capital

(ธุรกิจร่วมลงทุน)

รูปแบบการเงินลงทุนรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างหลากหลาย ขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ที่พยายามลดการพึ่งพาบทบาททางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการเงินมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
OUR PRODUCT ประเภทของผลิตภัณฑ์

PEREF X

พร้อมบริการด้านภาษี

PEREF

ดำเนินการด้านภาษีด้วยตนเอง
OUR PROJECT Joint venture project

PICNIC

LOTUS TECHNOLOGY

Terra Co2

THIS

Techsauce

24FIX